نرمی غضروف کشکک

نرمی غضروف کشکک

درد جلو زانو از علل شايع درد زانو است. اغلب بيماران جوان مي باشند و اين درد باعث نگراني زيادي در اين افراد مي گردد. شايعترين علت درد جلو زانو اختلال حركت كشكك در مسير خودش است.

 در زير استخوان کشکک غضروفی قرار گرفته که با زانو مفصل ميشود. در حالت طبيعی اين غضروف صاف و درخشان است اما ممکن است در اثر عواملی اين غضروف سائيدگی پيدا کند. اين سائيدگی به دو علت است يکی اينکه با افزايش سن و فشار به غضروف مثل ساير نقاط بدن اين غضروف نيز دچار سائيدگی ميشود.

 نوع دوم در جوانان بخصوص دختران در سنين رشد ديده ميشود. با توجه به رشد سريع در اين سنين اختلاف قدرت عضلات دو طرف کشکک باعثکندرموالاسی کشيده شدن کشکک به يک سمت ميشود و در اين حالت کشکک در مسير طبيعی خود حرکت نکرده و درد جلوی زانو ايجاد ميشود. درد با چمباتمه زدن يانشستن بی حرکت تشديد ميشود و حتی گاهی درد به پشت زانو نيز تير ميکشد.

در مراحل اوليه اسيب زيادی به غضروف وجود ندارد و با انجام تمرين درمانی قابل پيشگيری و درمان است. اما در صورت ادامه بيماری، غضروف بتدريج آسيب ميبيند. تمرين براساس نوع مشکل تجويز ميشود و بيشتر بر تقويت غضلات داخلی ران و کشش عضلات خارجی تکيه دارد. گرم کردن بدن و انجام حرکات کششی قبل از ورزش ضروری است

حرکاتی مثل زانو زدن، بالا و پائين رفتن از پله، چمباتمه زدن، دويدن در سرازيری و سربالائی و دوچرخه سواری با ارتفاع کم زين دوچرخه همگی اين حالت را بدتر ميکنند. کفش بايد مناسب باشد و در موارد خاص کفی تجويز ميشود

در موارد شديدتر علاوه بر ورزش، استفاده از چسبهای مخصوص روی زانو، زانوبند و فيزيوتراپی کمک کننده است. در موارد بسيار کمی نياز به جراحی است و اکثر بيماران با اقدامات توانبخشی بهبود پيدا ميکنند.