توانبخشی قلبی چیست؟

قبلا تصور می شد که بیمار سکته قلبی باید تا مدتها استراحت مطلق داشته باشد و حتی تا دو ماه به بیمار استراحت می دادند.بیماری که سکته قلبی می کرد دیگر امیدی به بازگشت به زندگی عادی نداشت. اما امروزه ثابت شده که بی حرکتی عوارض زیادی دارد و باید در اولین فرصت که بیماری اجازه می دهد فعالیتهای فیزیکی بیمار آغاز شود.

این برنامه تحت عنوان توانبخشی قلبی انجام می شود و نه تنها باعث افزایش کیفیت زندگی بیمار می شود بلکه طول عمر بیمار را زیاد می کتوانبخشی قلبیند. در برنامه توانبخشی قلبی، علاوه بر برنامه ورزشی که بصورت مرحله بندی شده و توسط تیم درمانی با نظارت پزشک متخصص توانبخشی انجام می شود، به بیمار در مورد تغذیه، سبک زندگی بخصوص ترک سیگار، و مسایل روحی مشاوره داده می شود.

برای بیماریهای مختلف قلبی برنامه توانبخشی قلبی انجام می شود از جمله سکته قلبی، اعمال جراحی قلب و نارسائی قلبی. اما هر بیماری نیز از برنامه توانبخشی قلبی سود نمی برد و قبل از شروع پزشک ارزیابی دقیقی از ضعیت بیمار انجام می دهد. معمولا برنامه توانبخشی قلبی از بیمارستان آغاز شده و به بیمار در مورد انجام ورزش مناسب درمنزل آموزش داده می